Doel

De stichting heeft haar doel in de statuten als volgt omschreven:

  1. Dat ook (ex-)psychiatrische cliënten op een voor hen passende, zingevende wijze een bijdrage moeten kunnen leveren aan het project Culturele Hoofdstad *) Leeuwarden-Fryslân 2018.
  2. Daarnaast beoogt de Stichting het vergroten van de maatschappelijk acceptatie van psychiatrische ziekten bij de ‘gewone’ burger.
  3. En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  4. De stichting beoogt het algemeen nut.
  5. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  1. Het Friese landschap in de vorm van Mental Landscapes **) te laten schilderen door (ex-)psychiatrische cliënten als zingevend proces en vervolgens deze kunst tentoon te stellen voor een breed publiek gedurende langere tijd.
  2. De expositie te ondersteunen met sfeermuziek, bewegende beelden en teksten gemaakt door (ex-) psychiatrische cliënten en hun naasten ten behoeve van herstel en de-stigmatisatie.
  3. Het betrekken van de Fryske – en/of Franeker gemeenschap bij deze kunstbeleving middels concerten en/of andere manifestaties.

In de statuten is verder expliciet vastgelegd dat ‘het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting’ niet tot de doelstellingen behoort.  De statuten kunt u hier inzien.

*) Hiermee wordt aangesloten op het thema van de Iepen Mienskip (open gemeenschap of samenleving), dat het motto vormt van het Culturele Hoofdstad-jaar dat Friesland in 2018 beleeft. Graag draagt de stichting bij aan dat thema met een project dat een brug wil slaan naar mensen met een psychiatrisch probleem.

**) Mental landscapes zijn beelden, voorstellingen of blauwdrukken van hoe iemand het landschap om hem heen waarneemt, ervaart of begrijpt. Mental landscapes zijn abstracties van de werkelijkheid die de stemming van iemand tot uitdrukking kunnen brengen.